Đây là khu vực widget. Vào Appearance -> Widgets để thêm widget các widget cần thiết